Vedtægter

Vedtægter for foreningen Sydkystens Rynkeholdere

 • 1. Navn og hjemsted

 

 

 

1.1    Foreningens navn er Sydkystens Rynkeholdere.

 

1.2     Hjemsted er Solrød Kommune.

 

 

 

 • 2. Formål

 

 

2.1 At fremme harmonika spillet ved social samvær

 

2.2 Danne grundlag for forskellige musikalske aktiviteter så som:

 

at danne orkester eller mindre grupper

 

at være med til at underholde ved sammenkomster ved for.eks.

 

Plejehjem, Centre, og andet.

 

2.3 Gennem medlems kontingenter, overskud ved arrangementer og

 

lignende, at skabe økonomisk basis for anskaffelse af nødvendige

 

ting til orkestret.

 

 

 • 3. Medlemskab

 

 

3.1 Alle kan blive medlem hvis de vil spille i orkester.

 

3.2 Samt de der på grund af interesse for musikken ønsker at støtte

 

foreningen, kan blive passive medlem.

 

 

 • 4. Kontingent

 

 

4.1 Kontingentet der pt. er på kr. 25,00 pr. mdr. skal erlægges når man

 

starter i orkestret, penge der er betalt kan ikke tilbage betales, dette

 

gælder også passive medlemmer.

 

4.2 Ting der er udleveret af orkestret skal tilbage leveres ved udtrædelse

 

af foreningen, det være sig noder trøjer eller andet der er betalt af

 

foreningen.

 

4.3 Ved manglende kontingent betaling fortabes medlemskabet.

 

 

 • 5. Ledelse

 

 

5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 1. formand, 1.kasserer

 

og 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

5.2 Formanden, kassereren og den øvrige bestyrelse vælges på den årlige

 

generalforsamling for 2 år af gangen

 

5.3 På lige år er formanden og 1 bestyrelsesmedlem på valg.

 

5.4 På ulige år er kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg.

 

5.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med henholdsvis næstformand

 

og sekretær.

 

 

 • 6. Bestyrelsessuppleant

 

 

6.1  En suppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

 

6.2  Suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

 

 

 • 7. Regnskab og revision

 

 

7.1 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 

7.2 Kassereren udarbejder årsregnskab, der indeholder drift og status,

 

og forelægger det for bestyrelsen inden generalforsamlingen.

 

 

 

 

 

7.3 Foreningens regnskab skal  – inden udgangen af februar – revideres af 2 revisorer

 

7.4 Revisorerne vælges på generalforsamlingen  på skift for 2 år ad gangen.

 

7.5 En revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

 

7.6 Foreningens midler skal anbringes i bank eller på girokonto kontantbeholdningen

 

må ikke overstige 2 måneders kontingent.

 

 

 • 8. Ordinær generalforsamling.

 

 

8.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed denne afholdes 1 gang

 

årligt i marts / april måned.

 

8.2 Skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen sker med 21 dages varsel

 

8.3 Eventuelle forslag som ønskes behandlet , skal være bestyrelsen i hænde senest

 

14 dage før generalforsamlingen.

 

8.4 Dagsorden                        Valg af dirigent

 

Foreningens årsberetning

 

Fremlæggelse af regnskab og budget

 

Indkomne forslag

 

Fastsættelse af kontingent

 

Valg til bestyrelsen i henhold til § 5.

 

Valg af: bestyrelsessuppleant

 

Valg af: 1 revisor

 

Valg af: revisorsuppleant

 

Fremtidige virke

 

Eventuelt

 

 

 • 9. Ekstraordinær generalforsamling

 

 

9.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker

 

det, eller mindst 1/3 af medlemmerne stiller skriftlig krav til bestyrelsen herom

 

med formuleret dagsorden.

 

9.2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter krav herom er

 

modtaget.

 

9.3 Indvarsling sker i lighed med ordinær generalforsamling.

 

 

 • 10. Bestyrelsen

 

 

10.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, beslutninger

 

træffes ved almindelig majoritet, dog således at formandens stemme gør udslaget

 

i tilfælde af stemmelighed.

 

10.2 Bestyrelsesmøde afholdes efter behov dog mindst en gang om året.

 

10.3 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller overdrage enkelte medlemmer særlige

 

opgaver indenfor foreningens aktiviteter.

 

10.4 Protokollen – indeholdende referat af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

 

samt skrivelser i forbindelse med foreningens aktiviteter – føres af foreningens

 

sekretær.

 

Sekretæren fører endvidere foreningens medlemskartotek m. m.

 

 

 • 11. Vedtægtsændringer

 

 

11.1 Til ændring af disse vedtægter kræves mindst 2/3 flertal af de fremmødte

 

medlemmer ved generalforsamlingen, andre afgørelser kan træffes ved

 

de fremmødte medlemmers stemmeflertal.

 

 • 12. Opløsning

12.1 Foreningen opløses, når mindst 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden

følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

12.2 Eventuel formue tilfalder et lignende almennyttigt formål,

den opløsende generalforsamling bestemmer til hvilket formål

foreningens midler skal anvendes.

Vedtægter fra den stiftende generalforsamling den 18 april 2001

 

 • 10 stykke 2 ændret på generalforsamlingen den 24 april 2002

__________________________

 

( dirigentens underskrift )

Vedtægter fra den stiftende generalforsamling den 18. april 2001, § 6, 6.1 samt § 8, 8.4 ændret.

Dato:

Lukket for kommentarer.