Vedtægter

Vedtægter for foreningen Sydkystens Rynkeholdere

 • 1. Navn og hjemsted
 • 1.1    Foreningens navn er Sydkystens Rynkeholdere.
 • 1.2    Hjemsted er  Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve (Greve Kommune)
 • 2. Formål
 • 2.1 At fremme harmonika spillet ved social samvær
 • 2.2 Danne grundlag for forskellige musikalske aktiviteter så som at danne orkester eller mindre grupper at være med til at underholde ved sammenkomster ved for.eks.Plejehjem, Centre, og andet.
 • 2.3 Gennem medlems kontingenter, overskud ved arrangementer og lignende, at skabe økonomisk basis    for anskaffelse af nødvendige ting til orkestret.
 • 3. Medlemskab
 • 3.1 Alle kan blive medlem hvis de vil spille i orkester.
 • 3.2 Samt de der på grund af interesse for musikken ønsker at støtte foreningen, kan blive passive medlem.
 • 4. Kontingent
 • 4.1 Kontingentet der pt. er på kr. 25,00 pr. mdr. skal erlægges når man starter i orkestret, penge der er betalt kan ikke tilbage betales, dette gælder også passive medlemmer.
 • 4.2 Ting der er udleveret af orkestret skal tilbage leveres ved udtrædelse af foreningen, det være sig noder trøjer eller andet der er betalt af foreningen.
 • 4.3 Ved manglende kontingent betaling fortabes medlemskabet.
 • 5. Ledelse
 • 5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 1. formand, 1.kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
 • 5.2 Formanden, kassereren og den øvrige bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling for 2 år af gangen
 • 5.3 På lige år er formanden og 1 bestyrelsesmedlem på valg.
 • 5.4 På ulige år er kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg.
 • 5.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med henholdsvis næstformand og sekretær.
 • 6. Bestyrelsessuppleant
 • 6.1  En suppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
 • 6.2  Suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
 • 7. Regnskab og revision
 • 7.1 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
 • 7.2 Kassereren udarbejder årsregnskab, der indeholder drift og status, og forelægger det for bestyrelsen inden generalforsamlingen.
 • 7.3 Foreningens regnskab skal  – inden udgangen af februar – revideres af 2 revisorer
 • 7.4 Revisorerne vælges på generalforsamlingen  på skift for 2 år ad gangen.
 • 7.5 En revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
 • 7.6 Foreningens midler skal anbringes i bank eller på girokonto kontantbeholdningen må ikke overstige 2 måneders kontingent.
 • 8. Ordinær generalforsamling.
 • 8.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed denne afholdes 1 gang årligt i marts / april måned.
 • 8.2 Skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen sker med 21 dages varsel
 • 8.3 Eventuelle forslag som ønskes behandlet , skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 • 8.4 Dagsorden                        Valg af dirigent
 • Foreningens årsberetning
 • Fremlæggelse af regnskab og budget
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg til bestyrelsen i henhold til § 5.
 • Valg af: bestyrelsessuppleant
 • Valg af: 1 revisor
 • Valg af: revisorsuppleant
 • Fremtidige virke
 • Eventuelt
 • 9. Ekstraordinær generalforsamling
 • 9.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller mindst 1/3 af medlemmerne stiller skriftlig krav til bestyrelsen herom med formuleret dagsorden.
 • 9.2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter krav herom er modtaget.
 • 9.3 Indvarsling sker i lighed med ordinær generalforsamling.
 • 10. Bestyrelsen
 • 10.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, beslutninger træffes ved almindelig majoritet, dog således at formandens stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed.
 • 10.2 Bestyrelsesmøde afholdes efter behov dog mindst en gang om året.
 • 10.3 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller overdrage enkelte medlemmer særlige opgaver indenfor foreningens aktiviteter.
 • 10.4 Protokollen – indeholdende referat af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
 • samt skrivelser i forbindelse med foreningens aktiviteter – føres af foreningens sekretær. Sekretæren fører endvidere foreningens medlemskartotek m. m.
 • 11. Vedtægtsændringer
 • 11.1 Til ændring af disse vedtægter kræves mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer ved generalforsamlingen, andre afgørelser kan træffes ved de fremmødte medlemmers stemmeflertal.
 • 12. Opløsning
 • 12.1 Foreningen opløses, når mindst 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
 • 12.2 Eventuel formue tilfalder et lignende almennyttigt formål den opløsende generalforsamling bestemmer til hvilket formål foreningens midler skal anvendes. Vedtægter fra den stiftende generalforsamling den 18 april 2001
 • 10 stykke 2 ændret på generalforsamlingen den 24 april 2002
 • __________________________
 • ( dirigentens underskrift )
 • Vedtægter fra den stiftende generalforsamling den 18. april 2001, § 6, 6.1 samt § 8, 8.4 ændret.
 • Dato:

Lukket for kommentarer.